, Sat, 12 Sep 07:04:51 Dhaula Kuan Delhi Metro Station